DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

1. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığını korumasına çalışır.

2. Topluma ve özellikle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesine yararlı olacak hizmet projelerini uygular.

3. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynakları sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurar.

4. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

6. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

7. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.

8. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mensuplarına, mezunlarına ve topluma katma değer sağlayacak çalışma konularında çalışma grupları oluşturur, araştırma ve incelemeler yapar, bununla ilgili gerektiğinde danışmanlık hizmeti alır.

9. Forum, konferans, seminer, panel, sempozyum, fuar, sergi, kermes, konser ve spor müsabakaları düzenler.

10. Yardım Toplama Kanunu ve Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımlarda bulunur.

11. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.

12. Derneğin yönetsel ve mali işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atar, gerektiğinde işlerine son verir.

13. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar.

14. Televizyon, radyo, internet, DVD ve VCD gibi görsel iletişim imkânlarını kullanır.

15. Yurtiçi ve yurtdışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.

16. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

17. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

  • MÜDEK
  • Eurace
  • Erasmus
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik