DerneğİN ORGANLARI

1. DERNEK GENEL KURULU

1.1. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

1.2. Olağan Genel kurul 2 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

1.3. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

1.4. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

2. DERNEK YÖNETİM KURULU

DERNEK' in yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

2.1. Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 7 (yedi) asıl üye ile 7 (yedi) yedek üyeden oluşur. ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

2.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.

2.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.

2.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

2.5. Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda) olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

2.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 4 (dört) olup kararlar çoğunlukla alınır.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

1. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2. Derneği Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

3. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

4. Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek,

5. Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek,

6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

7. Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,

8. Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Personel Yönetmeliği uyarınca Derneğin işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,

9. Dernek tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

10. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,

11. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

12. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.

13. Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

14. Genel Kurul'un belirlediği miktarlar çerçevesinde Derneğin yıllık üye ödenti ve katılma payının tahsili ile ilgili esasları belirlemek.

15. Temsilcilik başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak ve Temsilci veya Temsilciler Kurulu'nu atamak,

16. Genel Kurulda belirlenen üye ödentilerinin erken ödenmesi amacıyla kampanyalar düzenlemek.


3. DERNEK DENETİM KURULU

3.1. Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Görev süresi iki yıldır.

3.2. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler en geç 6 gün içinde göreve çağrılır.


İç denetim:

3.3. Dernek’te Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.


  • MÜDEK
  • Eurace
  • Erasmus
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik